مرجع اطلاعات محصول

Records 1 to 37 of 37
 
نام تجاری
تولید کننده
catalogue link
نام محصول
GS1 gtin
irancode
عنوان
Title
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/GtinView/6269450400738 CVT 6269450400738 0814210945040030 روغن دنده گيربكس اتوماتيك خودرو سطح كيفيت +CVT سطل پلاستيكي 1 Lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Gear oil, automatic gearboxes, quality level CVT+, plastic bucket, 1 Lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/GtinView/6269450400714 ATF6 6269450400714 0814210945040028 روغن دنده گيربكس اتوماتيك خودرو سطح كيفيت GM Dexron-VI-ATF6 سطل پلاستيكي 1 Lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Gear oil, automatic gearboxes, quality level GM Dexron-VI-ATF6, plastic bucket, 1 Lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/GtinView/6269450400684 ATF 6269450400684 0814210945040025 روغن دنده گيربكس اتوماتيك خودرو سطح كيفيت GM Dexron III-ATF3 سطل پلاستيكي 1 Lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Gear oil, automatic gearboxes, quality level GM Dexron III-ATF3, plastic bucket, 1 Lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/GtinView/6269450400899 20W50 SL-1L 6269450400899 0814300945040060 روغن موتور خودرو سطح كيفيت API SL 20W50 سطل پلاستيكي 1 Lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Engine oil, car, quality level API SL 20W50, plastic bucket, 1 Lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/GtinView/6269450400905 20W-50 SL-4L 6269450400905 0814300945040061 روغن موتور خودرو سطح كيفيت API SL 20W50 سطل پلاستيكي 4 Lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Engine oil, car, quality level API SL 20W50, plastic bucket, 4 Lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/GtinView/6269450400912 15W-40 CI4-20L 6269450400912 0814300945040062 روغن موتور خودرو سطح كيفيت API CI-4/SL 15W40 سطل پلاستيكي 20 Lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Engine oil, car, quality level API CI-4/SL 15W40, plastic bucket, 20 Lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/GtinView/6269450400837 10W-40 SN-4L 6269450400837 0814300945040054 روغن موتور خودرو سطح كيفيت API SN/CF 10W40 سطل پلاستيكي 4 Lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Engine oil, car, quality level API SN/CF 10W40, plastic bucket, 4 Lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/GtinView/6269450400820 10W-40 SN-1L 6269450400820 0814300945040053 روغن موتور خودرو سطح كيفيت API SN/CF 10W40 سطل پلاستيكي 1 Lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Engine oil, car, quality level API SN/CF 10W40, plastic bucket, 1 Lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/GtinView/6269450400844 10W-40 SL-4L 6269450400844 0814300945040055 روغن موتور خودرو سطح كيفيت API SL/CF10W40 سطل پلاستيكي 4 Lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Engine oil, car, quality level API SL/CF10W40, plastic bucket, 4 Lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/GtinView/6269450400851 10W-40 SL-1L 6269450400851 0814300945040056 روغن موتور خودرو سطح كيفيت API SL/CF10W40 سطل پلاستيكي 1 Lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Engine oil, car, quality level API SL/CF10W40, plastic bucket, 1 Lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/GtinView/6269450400912 10W 6269450400912 0814300945040062 روغن موتور خودرو سطح كيفيت API CI-4/SL 15W40 سطل پلاستيكي 20 Lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Engine oil, car, quality level API CI-4/SL 15W40, plastic bucket, 20 Lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/GtinView/6269450400875 5W-40-5L 6269450400875 0814300945040058 روغن موتور خودرو سطح كيفيت API SN/CF 5W40 سطل پلاستيكي 5 lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Engine oil, car, quality level API SN/CF 5W40, plastic bucket, 5 lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/GtinView/6269450400882 5W-40-1L 6269450400882 0814300945040059 روغن موتور خودرو سطح كيفيت API SN/CF 5W40 سطل پلاستيكي 1 Lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Engine oil, car, quality level API SN/CF 5W40, plastic bucket, 1 Lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/GtinView/6269450400974 5W-40-4L 6269450400974 0814300945040066 روغن موتور خودرو سطح كيفيت API SN/CF 5W40 سطل پلاستيكي 4 Lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Engine oil, car, quality level API SN/CF 5W40, plastic bucket, 4 Lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/GtinView/6269450400813 5W-30-5L 6269450400813 0814300945040050 روغن موتور خودرو سطح كيفيت API SN/CF 5W30 - FD سطل پلاستيكي 5 lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Engine oil, car, quality level API SN/CF 5W30 - FD, plastic bucket, 5 lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/GtinView/6269450400806 5W-30-1L 6269450400806 0814300945040049 روغن موتور خودرو سطح كيفيت API SN/CF 5W30 - FD سطل پلاستيكي 1 Lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Engine oil, car, quality level API SN/CF 5W30 - FD, plastic bucket, 1 Lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/GtinView/6269450400967 5W-30-4L 6269450400967 0814300945040065 روغن موتور خودرو سطح كيفيت API SN/CF 5W30 - FD سطل پلاستيكي 4 Lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Engine oil, car, quality level API SN/CF 5W30 - FD, plastic bucket, 4 Lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/GtinView/6269450400790 0W-40-5L 6269450400790 0814300945040048 روغن موتور خودرو سطح كيفيت API SM 0W20 سطل پلاستيكي 5 lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Engine oil, car, quality level API SM 0W20, plastic bucket, 5 lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/GtinView/6269450401087 0W-40-1L 6269450400929 0814300945040063 روغن موتور خودرو سطح كيفيت API SN/CF 0W40 سطل پلاستيكي 1 Lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Engine oil, car, quality level API SN/CF 0W40, plastic bucket, 1 Lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/GtinView/6269450401087 0W-20-1L 6269450401087 0814300945040074 روغن موتور خودرو سطح كيفيت 0W20 SP سطل پلاستيكي 1 Lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Engine oil, car, quality level 0W20 SP, plastic bucket, 1 Lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/GtinView/6269450401070 0W-20-5L 6269450401070 0814300945040073 روغن موتور خودرو سطح كيفيت 0W20 SP سطل پلاستيكي 5 lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Engine oil, car, quality level 0W20 SP, plastic bucket, 5 lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/GtinView/6269450400943 DCT-DSG 6269450400943 0814210945040037 روغن دنده گيربكس اتوماتيك خودرو سطح كيفيت +DCT سطل پلاستيكي 1 Lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Gear oil, automatic gearboxes, quality level DCT+, plastic bucket, 1 Lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
ناو-لتي سلامت تدبير اصيل مهرآسا http://www.626.ir/IrancodeView/3755200b00870001 پودر کلاژن - COLLAGEN POWDER   3755200b00870001 پودر کلاژنپروتئين كلاژن خوراكي پودري صنايع غذايي قوطي مقوايي 40 g نام تجارتي ناو-لتي مرجع سازنده سلامت تدبير اصيل مهرآسا مرجع عرضه كننده سلامت تدبير اصيل مهرآسا Protein, edible collagen, powder, food industries, cardboard container, 40 g, brand NAV-LETI, producer SALAMAT TADBIR ASIL MEHRASA CO, distributor SALAMAT TADBIR ASIL MEHRASA CO
فیکا صنايع شيميايي فيكا شيمي http://www.626.ir/GtinView/6260000213648 چسب موش ژله اي 6260000213648 0271790038330001 چسب موش ژله اي غير سمي تيوب پلاستيكي 100 g نام تجارتي فيكا مرجع سازنده صنايع شيميايي فيكا شيمي مرجع عرضه كننده صنايع شيميايي فيكا شيمي Glue, mouse gel non toxic, plastic tube, 100 g, brand FIKA, producer FIKA SHIMI CHEMICAL INDUSTRIES Co., distributor FIKA SHIMI CHEMICAL INDUSTRIES Co.
فیکا صنايع شيميايي فيكا شيمي http://www.626.ir/GtinView/6260000213655 چسب تله موش 6260000213655 0271790038330002 چسب تله موش غير سمي بسته سلفوني 1 عددي نام تجارتي فيكا مرجع سازنده صنايع شيميايي فيكا شيمي مرجع عرضه كننده صنايع شيميايي فيكا شيمي Glue, mouse traps non toxic, cellophane pack, 1 piece, brand FIKA, producer FIKA SHIMI CHEMICAL INDUSTRIES Co., distributor FIKA SHIMI CHEMICAL INDUSTRIES Co.
فیکا صنايع شيميايي فيكا شيمي http://www.626.ir/GtinView/6260000213624 چسب مایع چوب 6260000213624 0865200038330001 چسب مايع چوب بر پايه پلي وينيل استات قوطي پلاستيكي 1 kg نام تجارتي چسب فيكا چسب چوب++ بر پايه وينيل استات مرجع سازنده صنايع شيميايي فيكا شيمي مرجع عرضه كننده صنايع شيميايي فيكا شيمي Liquid adhesive, wood polyvinyl acetate based, plastic container, 1 kg, brand GHASB FIKA GHASB CHOB++BAR PAYE VINYL ACETATE, producer FIKA SHIMI CHEMICAL INDUSTRIES Co., distributor FIKA SHIMI CHEMICAL INDUSTRIES Co.
فیکا صنايع شيميايي فيكا شيمي http://www.626.ir/GtinView/6260000213662 چسب كارتي زرد 6260000213662 3554000038330001 چسب كارتي زرد جذب حشرات كشاورزي سايز 24x10 cm بسته سلفوني 1 عددي نام تجارتي فيكا مرجع سازنده صنايع شيميايي فيكا شيمي مرجع عرضه كننده صنايع شيميايي فيكا شيمي Adhesive, yellow card for absorbent insects agriculture, size 24x10 cm, cellophane pack, 1 piece, brand FIKA, producer FIKA SHIMI CHEMICAL INDUSTRIES Co., distributor FIKA SHIMI CHEMICAL INDUSTRIES Co.
فیکا صنايع شيميايي فيكا شيمي http://www.626.ir/GtinView/6260000213617 چسب مایع چوب 6260000213617 0865200038330002 چسب مايع چوب بر پايه پلي وينيل استات تيوب پلاستيكي 40 g نام تجارتي چسب فيكا چسب چوب++ بر پايه وينيل استات مرجع سازنده صنايع شيميايي فيكا شيمي مرجع عرضه كننده صنايع شيميايي فيكا شيمي Liquid adhesive, wood polyvinyl acetate based, plastic tube, 40 g, brand GHASB FIKA GHASB CHOB++BAR PAYE VINYL ACETATE, producer FIKA SHIMI CHEMICAL INDUSTRIES Co., distributor FIKA SHIMI CHEMICAL INDUSTRIES Co.
الماس ناب Almas Nab جليل شهميري http://www.626.ir/GtinView/6260191600012 هل سبز 6260191600012 0114210a02860002 هل سبز درجه يك پاكت مقوايي 1 بسته سلفوني 2 مثقال نام تجارتي الماس ناب مرجع سازنده جليل شهميري مرجع عرضه كننده جليل شهميري Cardamom, first class green, 1 cellophene pack in a cardboard packet, 2 mesghal, brand ALMAS NAB, producer JALIL SHAHMIRI, distributor JALIL SHAHMIRI
الماس ناب Almas Nab جليل شهميري http://www.626.ir/GtinView/6260191600029 هل سبز 6260191600029 0114210a02860001 هل سبز درجه يك پاكت مقوايي 1 بسته سلفوني 1 مثقال نام تجارتي الماس ناب مرجع سازنده جليل شهميري مرجع عرضه كننده جليل شهميري Cardamom, first class green, 1 cellophene pack in a cardboard packet, 1 mesghal, brand ALMAS NAB, producer JALIL SHAHMIRI, distributor JALIL SHAHMIRI
الماس ناب Almas Nab جليل شهميري http://www.626.ir/GtinView/6260202400099 زعفران رشته ای 6260202400099 0114310a02860001 زعفران رشته اي درجه يك جعبه مقوايي 1 بسته سلفوني 1 مثقال نام تجارتي الماس ناب مرجع سازنده جليل شهميري مرجع عرضه كننده جليل شهميري Saffron, first class string, 1 cellophane pack in a cardboard box, 1 mesghal, brand ALMAS NAB, producer JALIL SHAHMIRI, distributor JALIL SHAHMIRI
الماس ناب Almas Nab جليل شهميري http://www.626.ir/GtinView/6260202400051 زعفران رشته ای 6260202400051 0114310a02860004 زعفران رشته اي درجه يك جعبه مقوايي 1 بسته سلفوني 4 g نام تجارتي الماس ناب مرجع سازنده جليل شهميري مرجع عرضه كننده جليل شهميري Saffron, first class string, 1 cellophane pack in a cardboard box, 4 g, brand ALMAS NAB, producer JALIL SHAHMIRI, distributor JALIL SHAHMIRI
الماس ناب Almas Nab جليل شهميري http://www.626.ir/GtinView/6260202400075 زعفران رشته ای 6260202400075 0114310a02860002 زعفران رشته اي درجه يك جعبه مقوايي 1 بسته سلفوني 2/304 g نام تجارتي الماس ناب مرجع سازنده جليل شهميري مرجع عرضه كننده جليل شهميري Saffron, first class string, 1 cellophane pack in a cardboard box, 2.304 g, brand ALMAS NAB, producer JALIL SHAHMIRI, distributor JALIL SHAHMIRI
الماس ناب Almas Nab جليل شهميري http://www.626.ir/GtinView/6260202400068 زعفران رشته ای 6260202400068 0114310a02860003 زعفران رشته اي درجه يك جعبه مقوايي 1 بسته سلفوني 2 g نام تجارتي الماس ناب مرجع سازنده جليل شهميري مرجع عرضه كننده جليل شهميري Saffron, first class string, 1 cellophane pack in a cardboard box, 2 g, brand ALMAS NAB, producer JALIL SHAHMIRI, distributor JALIL SHAHMIRI
الماس ناب Almas Nab جليل شهميري http://www.626.ir/GtinView/6260202400044 زعفران رشته ای 6260202400044 0114310a02860005 زعفران رشته اي درجه يك جعبه مقوايي 1 بسته سلفوني 1 g نام تجارتي الماس ناب مرجع سازنده جليل شهميري مرجع عرضه كننده جليل شهميري Saffron, first class string, 1 cellophane pack in a cardboard box, 1 g, brand ALMAS NAB, producer JALIL SHAHMIRI, distributor JALIL SHAHMIRI
الماس ناب Almas Nab جليل شهميري http://www.626.ir/GtinView/6260202400037 زعفران رشته ای 6260202400037 0114310a02860006 زعفران رشته اي درجه يك جعبه مقوايي 1 بسته سلفوني 0/5 g نام تجارتي الماس ناب مرجع سازنده جليل شهميري مرجع عرضه كننده جليل شهميري Saffron, first class string, 1 cellophane pack in a cardboard box, 0.5 g, brand ALMAS NAB, producer JALIL SHAHMIRI, distributor JALIL SHAHMIRI
طباطبایی TABATABAEI بيلدر تجارت توس http://www.626.ir/GtinView/6264076600012 زعفران رشته ای 6264076600012 011431040766001 زعفران رشته اي درجه يك بسته پلي استايرني 1 g نام تجارتي طباطبايي مرجع سازنده علي اصغر ذبيحي مرجع عرضه كننده بيلدر تجارت توس Saffron, filament grade 1, polystyrene pack, 1 g, brand TABATABAEI, producer ALI ASGHAR ZABIHI, distributor BILDAR TEJARAT TOOS CO.